Home

Lesuitval? Geen probleem maar een kans!

Voor we aan een oplossing konden gaan werken, hebben we eerst de balans opgemaakt betreffende de behoeften in het onderwijs. Een aantal zaken kwamen daar als speerpunten uit vandaan.

 1. Structuur bij vakoverstijgend werken
 2. Doorlopende projecten
 3. Digitale methodes
 4. Structuur bij lesuitval/ opvang
 5. Verbetering aansluiting vervolgonderwijs

Dit zou betekenen dat er behoefte was aan een volledig digitale, vakoverstijgende, projectmatige methode die ingezet kan worden bij lesuitval en zorgt voor een verbeterde aansluiting op bijvoorbeeld het MBO. Als dit al zou bestaan moest het daarbij zelfsturend zijn voor de leerlingen en begeleidbaar door alle docenten, ongeacht welk vak ze zouden geven. Dit bleek onvindbaar.

De aansluiting met het MBO moest vervolgens vooral gaan over competentiegericht leren en werken. Op middelbare scholen wordt er natuurlijk wel gewerkt met competenties, alleen is het dan vaak zo dat ze niet benoemd worden en versnipperd voorkomen in de diverse vakmethodes. Dit alles bij elkaar betekende voor ons een uitdaging die we wilde aangaan.

Na de inventarisatie hebben wij ons bezig gehouden met de ontwikkeling van een methode die al deze zaken in zich moest hebben, en dat is gelukt. De naam die het heeft meegekregen is Knooppunt Steden. Zoals we ook in de infrastructuur spreken over knooppunten als er op één plek veel wegen samenkomen, komen hier vakken samen binnen één thema namelijk steden. Voor de diverse leerjaren worden er verschillende aspecten (deelthema’s) van stedelijke ontwikkeling door de vakken belicht en uitgediept. Hierbij staan niet de vakken maar juist het thema centraal.

Spelenderwijs worden de leerlingen in leerjaar 1 vertrouwd gemaakt met het opzetten en het uitvoeren van een onderzoek. Het stellen van (goede) hoofdvragen en het beantwoorden hiervan, alsook het vinden en gebruiken van verschillende soorten bronnen, vormen hierbij een belangrijk onderdeel van het programma. Ieder jaar wordt het doen van onderzoek verder uitgebreid met nieuwe onderdelen. Het gehele programma wordt afgerond met het sector of profielwerkstuk.

Alle onderdelen van het programma die leerlingen door de jaren heen uitvoeren, zijn direct gekoppeld aan de algemene competenties en vaardigheden die gelden binnen het MBO en HBO. Voor de leerlingen die er mee werken zijn deze duidelijk te herkennen. Door middel van reflecties leren zij kritisch te kijken naar hun eigen handelen en kunnen ze aangeven welke vaardigheden en competenties zij al beheersen of moeten uitontwikkelen.

Het programma zelf is zoals al eerder genoemd volledig digitaal. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van geschreven tekst maar ook van foto’s, film, en geluidsbestanden. Speciaal voor de dyslectische leerlingen zijn de geschreven teksten ook te beluisteren. Alle informatie die de leerlingen nodig hebben om een goed onderzoek op te zetten en uit te voeren zit in het programma verwerkt. Daarbij kent het een eenvoudige, steeds weer terugkerende opbouw, die ieder jaar wordt uitgebreid. Hierdoor zijn de leerlingen al snel vertrouwd met de mogelijkheden en kunnen ze vragen meestal zelf oplossen. Voor begeleidende docenten geldt alleen dat ze de werking van het programma dienen te kennen, vakinhoudelijke kennis is niet noodzakelijk.

Samenvattend is Knooppunt steden het volgende

 1. Doorlopende leerlijn
 2. Volledig digitaal
 3. Thematisch van opzet
 4. Vakoverstijgend
 5. Aanvullend op bestaande vakmethodes
 6. Eenvoudig inzetbaar
 7. Zeer geschikt bij lesuitval/opvanglessen
 8. Geschikt voor alle niveaus
 9. Zelfsturend voor zowel leerlingen als docenten
 10. Bedoeld voor een goede aansluiting bij het competentiegericht onderwijs